The Iron Man

The Iron Man

The Iron Man by Captain John Fellowes, USN. POW 08/27/1966 to 03/04/1973.